ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Bevezetés

Jelen ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ kialakítása során figyelembe vettük a következő, az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokat:

 1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (Továbbiakban: GDPR)
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 3. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A www.horgoltbabaholmik.com vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a honlap látogatóit. A www.horgoltbabaholmik.com a regisztráció során megadott adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) kezelésekor a´mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően jár el.

Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult.

 1. Adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai:

Adatkezelő: Kolák Noémi Zsuzsa (Horgolt Baba Holmi Kft)

székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Erkel Ferenc u 41

e-mail: info@horgoltbabaholmik.com

adószám: 23354386-2-09

cégjegyzékszám: 09-09-031084

nyilvántartási hatóság: Debreceni Cégbírósg

adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77690/2014.

Adatfeldolgozók:

 1. futárcég: Express One Hungary Kft,

székhely: 1239 Budapest, Európa u 12

e-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

 

 1. Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u 4/a.,

e-mail: admin@megacp.com

 1. Fogalmak és értelmezéseik
 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 6. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A www.horgoltbabaholmik.com szolgáltatás nyújtásának a keretében az adatkezelő Kolák Noémi Zsuzsa.
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. Alapelvek

A vonatkozó törvényi előírások értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését vagy zárolását. A látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét, személyében azonosítani lehet, ezáltal kapcsolatba lehet kerülni a személlyel. Emiatt nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

A személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivéve az adatkérésre törvényes jogcímmel rendelkező hatóságokat

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:

 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
 • a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
 • pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet
 • Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
 • A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.
 • Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 • Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
 • Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 1. Adatkezelés célja

A www.horgoltbabaholmik.com  weboldal által nyújtott szolgáltatáshoz szükséges a regisztráció és a vásárlás során a személyes adatok megadása.

A www.horgoltbabaholmik.com weboldal az adatokat a következő céllal kezeli:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja
Email cím Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Hírlevélre történt feliratkozás

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja
GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pontja
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja
  A házhoz szállítás lehetővé tétele. GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja
A vásárlás/regisztráció időpontja Egyedi megrendelesek eseten a vallalt hataridok szamitas, valllat jogi kotelezettseg teljesítése

Technikai művelet végrehajtása.

GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja

GDPR 6. cikkely (1) bek. f) pontja

A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. GDPR 6. cikkely (1) bek. f) pontja

 

 1. Adattovábbítás

A webáruházunkban való vásárlás során megadott adatok egy részét (név, pontos cím, telefonszám, e-mail cím) az Express One futár szolgálatnak továbbítjuk (Express One Hungary Kft, 1239 Budapest, Európa u 12), a vásárolt termékek kiszállítása céljából. A minőségi szállításhoz tartozó, a csomag érkezésének várható időpontjáról előzetes SMS és e-mail értesítéshez és a kiszállításhoz van szükség ezen adatok továbbításra. Ezeket az adatokat az Express One a csomagok kiszállítását követően nem őrzi tovább, erről bővebben az Express One adatvédelmi tájékoztatójában olvashat.

(https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf)

Egyedi termék (a vásárló kérése szerint készülő, nem előre gyártott termék) utánvétellel rendelt, azonban át nem vett (ki nem fizetett) csomag esetén, a megrendelő adatait a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) részére, fizetési meghagyás eljárás lefolytatása céljából továbbítjuk.

 

 1. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

7.1. Regisztrációs oldal, vásárlás

www.horgoltbabaholmik.com weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez lehetőség van a regisztráció kitöltésére (ez azonban nem kötelező). Ezen az oldalon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (egyedi felhasználónevet, e-mail címet, jelszót) kérjük el. A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó a sajátját megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor.  Az ügyfélvásárlási nyilvántartásokat tíz évig őrizzük, a vásárlók saját profiljaiban lévő adatokat csak akkor töröljük, ha kifejezetten kérik ezt tőlünk. A teljesített rendelésekben szereplő adatokat egy évig őrízzük meg, a félbehagyott, fizetésre váró rendelésekben szereplő személyes adatokat 14 napig tároljuk, ezt követően törlésre kerülnek.

7.2. Hírlevél, marketing

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Továbbá hírlevelünkről – bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – leiratkozhat a info@horgoltbabaholmik.com e-mail címre történő e-mail küldésével is

7.3. Anonim látogatóazonosító (cookie)

A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Felhasználó (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt a Felhasználó az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

Mi a cookie?

Az anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az IP-címet leszámítva név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.A cookie webanalitikai célokat szolgál, elősegíti a felhasználók megkülönböztetését, az adatvesztés megakadályozását. Az anonim látogatóazonosító lehetővé teszi továbbá a felhasználó Internethasználatának, így a megtekintett weboldalak történetének a böngészési szokásoknak nyomon követését.  Példa erre:  a cookie teszi lehetővé azt, hogy vásárlása során a kosárba pakolt termékekre emlékezzen a webáruház a vásárlása során.

A cookie használatával kizárólag az adott szolgáltató tudja az érintett adatokat a felhasználó személyével kapcsolatba hozni, és kizárólag az érintett domain cím látogatása esetén.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére, illetőleg telepítést követően törölni ezeket a böngésző adatvédelmi beállításainál. Ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a honlap teljes körű használatát. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.

A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

 • az Ön által használt IP-cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
 • a látogatás pontos időpontja,
 • az előzőleg látogatott oldal címe,
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,az oldalon töltött idő.

Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

A honlapon a következő sütik kerülnek elhelyezetésre:

Típus Cél Adattárolás időtartama
szükséges sütik kosár tartalmának megőrzése állandó
használatot elősegítő sütik weboldal használhatósága, megjelenése használat idejére
marketing sütik facebook pixel

google analytics

három hónap

1 perc – 2 év

teljesítményt biztosító sütik nincs nincs
     

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok:

Részletesen a Google Analytics-ról, illetve a Facebook képpontról

Néhány, a webodalon  használt technológiát részletesebben is be kell mutatnunk ahhoz, hogy a használatukra vonatkozó rendelkezéseknek eleget tehessünk. Az alábbiakban a két legfontosabb programról a Google Analytics-ról, illetve a Facebook pixelről olvashat, illetve találhat olyan információkat, amelyek alapján a használatukkal járó adatkezeléseket korlátozhatja.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A Google Analytics szolgáltatása révén a weboldalhasználatával kapcsolatos információk kaphatóak a Google-től és  lehetőség nyílik a honlap forgalmának elemzésére. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben). forrás: https://policies.google.com/technologies/types

 „A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységéket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják.” forrás: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu „A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleinket.”

A Google Analytics lehetővé teszi, hogy felhasználói bekapcsolják az IP-, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel, továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IP-felülbírálási funkcióval. – A weboldal a Google Analytics használata során az IP címek maszkolását alkalmazza a beállítások megfelelő alkalmazásával.

 A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben nem kívánja valamennyi a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies

 A weboldala Facebook szolgáltatásai közül a Facebook képpontot használja annak érdekében, hogy a weboldal használatával kapcsolatban információkat gyűjtsön, illetve facebook megjelenéseit optimalizálja.

A Facebook szolgáltatásainak igénybevétele során a Facebook képpont a felhasználók személyes adatait (Ügyféladatok) küldi el a Facebook részére. Az Ügyféladatok a Facebook terméktől függően lehetnek elérhetőségek, illetve eseményadatok. Az alábbi linken érheti el, hogy a Facebook képpont pontosan milyen adatokat gyűjt: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr

Facebook pixel tiltásáról a „A sütik korlátozása a böngésző beállítások alkalmazásával” című részben olvashat kiegészítő információkat. Ön bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat, ezzel kapcsolatban részletes információkat a böngészője „Segítség” menüpontjában talál. A Facebook képpont működésére, illetve adatvédelmi megfelelésre vonatkozó további részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül érhető el:

https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/advanced#

https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett kérelmére az adatkezelőtől tájékoztatást kap arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes adatait adatkezelő kezeli, úgy az érintett minimum a következő információkról kap tájékoztatást:

 • az adatkezelés céljáról;
 • a kezelt személyes adatok kategóriájáról;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriájáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölve lettek vagy közölésre kerülnek, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő vállalja, hogy a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelő automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz (profiling).

8.2.  Az érintett további jogai az adatkezelés kapcsán

 1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot az adatkezelő pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog).
 2. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, az adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő helyreállíthatatlanul és véglegesen törölje /anonimizálja azon személyes adatait (és megsemmisítse/anonimizálja a törléssel Érintett személyes adatait tartalmazó dokumentumokat).
 3. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát. Amennyiben az Ön véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor Ön ellenzi a személyes adatok törlését, vagy amennyiben adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
 4. kérheti, hogy a adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;
 5. amennyiben az Ön személyes adatai adatkezelő általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához való jog”). A Bank az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;
 6. jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy Ön kérje/az Ön által adott jogszerű meghatalmazással harmadik személy kérje az adatkezelőtől ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben az adatkezelő általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az adatkezelővel kötött szerződésen alapul. „Adathordozhatósághoz való jog”).
 7. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelő által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”);
 8. Jogorvoslat

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól is („A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga”)

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Email:
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77690/2014.